• Spectators - Diváci

Safety instructions / Bezpečnostní pokyny

Safety First / Bezpečnost především

Always remember - even on straights or seemingly easy bends, a rally car can go off the track!

 • Only stay in designated spectator areas. Nur hier kann Ihre Sicherheit gewährleistet werden!
 • Never run onto the course when a participant stops, not even to help!
  SAVE FIRST, then help! Following vehicles could miss you.
 • Follow the instructions of the stewards and marshals. Otherwise you are putting your life in danger!
 • Do not park vehicles in escape routes and do not block other emergency access routes!
 • Do not remove any signs!
 • Keep the spectator points clean!
 • Take care of your children!
 • Put your dogs on a leash!

The barriers are for your own safety! We wish you a safe event.
 
Thank you very much!


Vždy mějte na paměti, že i na rovinkách nebo ve zdánlivě jednoduchých zatáčkách může rallyový vůz vyjet z trati!

 • Zdržujte se pouze ve vyhrazených diváckých zónách. Nur hier kann Ihre Sicherheit gewährleistet werden!
 • Nikdy nevbíhejte na trať, když účastník zastaví, a to ani proto, abyste mu pomohli!
 • Nejdříve se zachraň, pak pomáhej! Následující vozidla by vás mohla minout.
 • Řiďte se pokyny stevardů a maršálů. Jinak ohrožujete svůj život!
 • Neparkujte vozidla na únikových cestách a nebraňte jiným nouzovým přístupovým cestám!
 • Neodstraňujte žádné značky!
 • Udržujte divácká místa v čistotě!
 • Dávejte pozor na své děti!
 • Své psy dávejte na vodítko!

Zábrany slouží k vaší vlastní bezpečnosti! Přejeme vám bezpečnou akci.
Děkujeme vám!

Many thanks to... / Mnohokrát děkujeme...

...all helpers, cooperation partners, sponsors, residents, municipalities, authorities, visitors and to everyone who makes the great spectacle of the ADAC 3 Städte Rallye possible with their enthusiasm or tolerance for rallying!


...všem pomocníkům, spolupracujícím partnerům, sponzorům, obyvatelům, obcím, úřadům, návštěvníkům a všem, kteří svým nadšením nebo tolerancí k rallye umožňují velkolepou podívanou ADAC 3 Städte Rallye!